કારોબારી મંઙળ
> પૂર્વ પ્રમુખ
> પૂર્વ મંત્રી
> કારોબારી સમિતિ
> ઓફિસ સ્ટાફ
> સંપર્ક સમિતિ
 
સમાચાર
વધુ વાંચો...
 

કારોબારી સમિતિ

 
   
શ્રી વિવેકભાઈ દેસાઈ (પ્રમુખ)   શ્રી લીલાબહેન દેસાઈ (મંત્રી)   ડૉ. કરસનદાસ સોનેરી (મંત્રી)
         
   
શ્રી અચ્યુતભાઈ ચીનુભાઈ (ખજાનચી)   શ્રી પી. કે. વાલેરા (સહમંત્રી)   શ્રી મેઘજીભાઈ મહેશ્વરી (સહમંત્રી)
         
   
શ્રી મનુભાઈ પટેલ (સભ્યશ્રી)   શ્રી રવિકાંતભાઈ સોલંકી (સભ્યશ્રી)   શ્રી ઘેલુભાઈ નાયક ( સભ્યશ્રી)
         
   
શ્રી સુમિત્રાબેન ચાવડા (સભ્યશ્રી)   શ્રી નાથાભાઈ પરમાર ( સભ્યશ્રી)  

 

ફોટો ગેલરી

વિડીયો

સંપર્ક

અમને અનુસરો

 
 
નશાબંધી મંડળ, ગુજરાત
નશાબંધી સંકુલ, બહુમાળી મકાન સામે,
ભદ્ર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧
ફોન : ૦૭૯-૨૫૫૦૬૧૯૧
ઈમેલ :
 
youtube
blog