કારોબારી મંઙળ
> પૂર્વ પ્રમુખ
> પૂર્વ મંત્રી
> કારોબારી સમિતિ
> ઓફિસ સ્ટાફ
> સંપર્ક સમિતિ
 
સમાચાર
વધુ વાંચો...
 

પૂર્વ મંત્રી

 
   
શ્રી મનુભાઈ મોતીભાઇ પટેલ   શ્રી લલ્લુભાઈ મકનજી પટેલ   શ્રી જયમલ્લભાઈ  પ્રાગજીભાઈ પરમાર
         
   
શ્રી અરવિંદભાઇ દેસાઈ   શ્રી છગનલાલ નથ્થુભાઇ જેાષી   શ્રી ચીનુભાઈ નગીનદાસ શાહ
         
   
શ્રી નટવરલાલ ભગવાનદાસ પરમાર   શ્રી પૂર્ણાનંદભાઇ ભાઇલાલ વ્યાસ  

 

ફોટો ગેલરી

વિડીયો

સંપર્ક

અમને અનુસરો

 
 
નશાબંધી મંડળ, ગુજરાત
નશાબંધી સંકુલ, બહુમાળી મકાન સામે,
ભદ્ર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧
ફોન : ૦૭૯-૨૫૫૦૬૧૯૧
ઈમેલ :
 
youtube
blog