કારોબારી મંઙળ
> પૂર્વ પ્રમુખ
> પૂર્વ મંત્રી
> કારોબારી સમિતિ
> ઓફિસ સ્ટાફ
> સંપર્ક સમિતિ
 
સમાચાર
વધુ વાંચો...
 

પૂર્વ પ્રમુખ

 
   
શ્રી જુગતરામભાઇ દવે   શ્રી ઈન્દુમતીબહેન ચીમનલાલ શેઠ   શ્રી જયાબેન વજુભાઇ શાહ
         
   
શ્રી પ્રભુદાસભાઇ બાલુભાઇ પટવારી   શ્રી જિતેન્દ્રભાઇ ઠાકોરભાઇ દેસાઈ   શ્રી નટવરલાલ ભગવાનદાસ પરમાર
         
       
શ્રી અલાબક્ષભાઇ નુરભાઇ શેખ        
 

ફોટો ગેલરી

વિડીયો

સંપર્ક

અમને અનુસરો

 
 
નશાબંધી મંડળ, ગુજરાત
નશાબંધી સંકુલ, બહુમાળી મકાન સામે,
ભદ્ર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧
ફોન : ૦૭૯-૨૫૫૦૬૧૯૧
ઈમેલ :
 
youtube
blog