આગામી કાર્યક્રમો
25 Sep 2021
નશામુક્ત ભારત અંતર્ગત આજે વેલુક ગામ ઓલપાડ તાલુકા ખ...
   
વધુ વાંચો...
 
સમાચાર
વધુ વાંચો...
 

વ્યસનમુક્તિ વિભાગના પ્રોજેકટ ડિરેક્ટર

 
અ.નં નામ / સરનામું મોબાઈલ નંબર
શ્રી પ્રફુલ્લભાઈ નાયક
(પ્રોજેકટ ડિરેકટર)
સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ વ્યસનમુક્તિ અને પુન:વસન કેન્દ્ર ડી/૩૦૧-૦૨ સ્વેની કોમ્પ્લેક્સ, ત્રીજો માળ, અખબારનગર સર્કલ પાસે, નવા વાડજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩
ફોન : ૨૬૯૯૦૫૫૩૭, ૨૭૬૪૩૫૮૫
૯૯૯૮૦૮૩૬૬૩
શ્રી દિનેશ ગોસ્વામી
(પ્રોજેકટ ડિરેકટર)
નવજીવન વ્યસનમુક્તિ અને પુન:વસન કેન્દ્ર, શિવશિક્તિભવન, ત્રીજો માળ, જિલ્લા પંચાયત સામે, પાલનપુર
ફોન : ૦૨૭૪૨-૨૫૪૭૧૧
૯૮૯૮૬૭૩૩૮૧
શ્રી વિનય સોલંકી
(પ્રોજેકટ ડિરેકટર)
પરિવર્તન વ્યસનમુક્તિ અને પુન:વસન કેન્દ્ર, સ્ટાફ નર્સિંગ કવાર્ટર્સ, જૂની સિવિલ હોસ્પિટલ સામે, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા પાસે, ચોક બજાર, સુરત
ફોન : ૦૨૬૧-૨૪૭૯૨૯૨
૯૩૭૪૫૧૯૫૪૬
શ્રી સંજયભાઈ રોહિત
નવપ્રભાત વ્યસનમુક્તિ અને પુન:વસન કેન્દ્ર, મેથોડિસ્ટ ચર્ચ સામે, મિશન રોડ, નડિયાદ
ફોન : ૦૨૬૮-૨૫૩૧૩૩૩
૯૯૨૫૧૨૩૧૯૦
શ્રી મંગળુભાઈ બી. ધાંધલ
(પ્રોજેકટ ડિરેકટર) 
વીરનગર વ્યસનમુક્તિ અને પુન:વસન કેન્દ્ર શિવાનંદ મિશન કોમ્પ્લેકસ, શિવાનંદ મિશન, વીરનગર, જિ. રાજકોટ
ફોન : ૦૨૮૨૧-૨૮૩૬૩૨
૯૭૨૩૯૭૩૭૫૧

 

ફોટો ગેલરી

વિડીયો

સંપર્ક

અમને અનુસરો

 
 
નશાબંધી મંડળ, ગુજરાત
નશાબંધી સંકુલ, બહુમાળી મકાન સામે,
ભદ્ર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧
ફોન : ૦૭૯-૨૫૫૦૬૧૯૧
ઈમેલ :
 
youtube
blog