કારોબારી મંઙળ
> પૂર્વ પ્રમુખ
> પૂર્વ મંત્રી
> કારોબારી સમિતિ
> ઓફિસ સ્ટાફ
> સંપર્ક સમિતિ
 
સમાચાર
વધુ વાંચો...
 

ઓફિસ સ્ટાફ

 
અ.નં નામ મોબાઈલ નંબર
શ્રી જયંતીભાઈ જે. મકવાણા ૯૭૨૪૫૮૯૭૦૬
શ્રી લલિતભાઈ એમ. પરમાર ૮૦૦૦૨૭૨૬૪૨

 

ફોટો ગેલરી

વિડીયો

સંપર્ક

અમને અનુસરો

 
 
નશાબંધી મંડળ, ગુજરાત
નશાબંધી સંકુલ, બહુમાળી મકાન સામે,
ભદ્ર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧
ફોન : ૦૭૯-૨૫૫૦૬૧૯૧
ઈમેલ :
 
youtube
blog