કારોબારી મંઙળ
> પૂર્વ પ્રમુખ
> પૂર્વ મંત્રી
> કારોબારી સમિતિ
> ઓફિસ સ્ટાફ
> સંપર્ક સમિતિ
 
સમાચાર
વધુ વાંચો...
 

સંપર્ક સમિતિ

 
--> -->
   
શ્રી વિવેકભાઈ દેસાઈ (પ્રમુખ)
૯૮૨૫૦૩૫૯૧૨
  ડૉ. કરસનદાસ સોનેરી (મંત્રી)
૯૪૨૬૬૨૧૦૦૮
  શ્રી અચ્યુતભાઈ ચીનુભાઈ (ખજાનચી)
૯૮૨૪૦૨૧૬૬૯
         

 

ફોટો ગેલરી

વિડીયો

સંપર્ક

અમને અનુસરો

 
 
નશાબંધી મંડળ, ગુજરાત
નશાબંધી સંકુલ, બહુમાળી મકાન સામે,
ભદ્ર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧
ફોન : ૦૭૯-૨૫૫૦૬૧૯૧
ઈમેલ :
 
youtube
blog